CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ
Trong giai đoạn 2010 – 2020, phát triển đội ngũ cán bộ được Trường  ĐHSP xác định là chiến lược trung tâm, là nhân tố quyết định (tiền đề quan trọng) để giữ vững quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Trường phấn đấu có đội ngũ cán bộ bảo đảm yêu cầu về cơ cấu, chất lượng của một trường đại học đa ngành ở khu vực miền Trung và Tây nguyên. Sự tồn tại và phát triển của Nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, đánh giá và đào thải cán bộ.
Về chất lượng đội ngũ

Đạt các tiêu chí cơ bản:

 • Có trình độ chuyên môn giỏi,
 • Có đạo đức tốt, sức khỏe tốt
 • Có ý thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước công việc
 • Yêu nghề, gắn bó với nhà trường.

Quy mô và cơ cấu đội ngũ cán bộ

 • Phấn đấu đạt tỷ lệ: 20 SV/1GV

Đến năm 2020: tổng số cán bộ là 500 người

 • Tỷ lệ Giáo sư, PGS: 10%                 
 • Tỷ lệ tiến sĩ:  30 %                            
 • Cán bộ quản lý 100% có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ
 • Cán bộ phục vụ  có trình độ đại học, cao đẳng,

Về sử dụng đội ngũ cán bộ

 • Lập kế hoạch sử dụng lao động,
 • Tạo điều kiện cho các khoa đào tạo, các phòng ban chức năng chủ động xây dựng kế hoạch phát triển và đào tạo,
  bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý t
 • Có kế hoạch dài hạn và hàng năm gửi đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước.

Các giải pháp phát triển đội ngũ

 • Xây dựng chính sách thu hút, ưu đãi cán bộ và nhà giáo có trình độ cao
 • Xây dựng và thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy
 • Ưu tiên tuyển dụng nhân sự.Thực hiện việc tạo nguồn giảng viên .
 • Quan tâm bồi dưỡng, ưu đãi đội ngũ cán bộ .
 • Tuyển dụng những sinh viên giỏi và xuất sắc .
 • Đưa cán bộ đi đào tạo và bồi dưỡng ở nước ngoài
 • Gắn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với yêu cầu bồi dưỡng cán bộ, giảng viên.
 • Mở rộng quan hệ hợp tác về đào tạo và NCKH với các nhà khoa học trong và ngoài nước.
 • Khuyến khích động viên, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tự bồi dưỡng,
 • Xây dựng quy định sinh hoạt thường xuyên,
 • Đảm bảo kế hoạch đào tạo,
 • Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ
 • Có chế độ và quy định về bồi dưỡng cán bộ

 Tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kế hoạch

 • Bộ phận tổ chức CB thuộc phòng HCTH chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng bộ máy tổ chức của Trường.
 • Đảm bảo định kỳ hằng năm kiểm tra kế hoạch chiến lược. Hàng năm tổ chức kiểm điểm đánh giá nhiệm vụ cán bộ, giảng viên có hiệu quả. Đặc biệt chú trọng nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Tham mưu,  xây dựng các chính sách chế độ đối với cán bộ, giảng viên đảm bảo đội ngũ phát triển ổn định, bền vững.

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Mục tiêu phát triển cơ cấu tổ chức và công tác quản lý

 • Xây dựng bộ máy tổ chức hợp lý,
 • Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý.
 • Quản lý  hiệu quả

 Các giải pháp phát triển cơ cấu tổ chức và công tác quản lý

 • Cải cách hành chính
 • Phân cấp, phân quyền triệt để,
 • Kiện toàn, củng cố, hoàn thiện các tổ chức, đơn vị hiện có trong trường về số lượng, chất lượng,
 • Tăng cường khả năng tham mưu, sự phối hợp đồng bộ của phòng ban.
 • Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng
 • Xây dựng quy chế 
 • Mở rộng và thành lập thêm một số Khoa đào tạo các ngành ngoài sư phạm, các trung tâm 

   Tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá kế hoạch

 • Phòng HC-TH, Đào tạo, Sau Đại học và Hợp tác Quốc tế  chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển tổ chức – quản lý của Trường.
 • Phòng HC-TH đảm bảo định kỳ hằng năm kiểm tra kế hoạch chiến lược. Hằng năm tổ chức kiểm điểm đánh giá nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ năm học cùng với nhiệm vụ thực hiện chiến lược phát triển tổ chức quản lý của Trường, kịp thời có biện pháp đối phó với những thay đổi để đảm bảo kế hoạch được thực hiện.
 • Đến năm 2015, hoàn chỉnh hệ thống tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định của điều lệ trường đại học.

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH

Mục tiêu phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật và tài chính

 • Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
 • Đảm bảo đủ phòng học cho sinh viên
 • Trang bị sách nghiên cứu chuyên ngành cho thư viện.
 • Xây dựng sân tập thể dục thể thao .
 • Đảm bảo môn học có nhu cầu thí nghiệm, thực hành

 Giải pháp phát triển cơ sở vật chất – kỹ thuật

 • Cải tạo, hoàn thiện cơ sở hiện nay:
 • Xây dựng nhà B4 thành tòa nhà làm việc của trường.
 • Quy hoạch, sắp xếp lại các khu chức năng: Hành chính,
 • Xây dựng thư viện điện tử, truy cập internet
 • Xây dựng hệ thống các phòng dạy – học ứng dụng công nghệ thông tin
 • Đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm, thực hành với các trang thiệt bị hiện đại
 • Huy động các nguồn lực

 Tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kế hoạch

 • Bộ phận Quản trị thuộc phòng HCTH chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện
 • kiểm tra kế hoạch chiến lược.
 • Tham mưu, xây dựng các cơ chế quản lý

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO

Mục tiêu chiến lược

 • Quy mô đào tạo tăng hàng năm 10%,
 • Số chương trình đào tạo trình độ ĐH và sau đại học mới tăng 01 chương trình/năm;
 • Chất lượng đào tạo đảm bảo đạt chuẩn (đầu ra) và đáp ứng yêu cầu của xã hội:
 • Trường ĐHSP-ĐHĐN trở thành trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
 • Thực hiện đồng bộ việc giáo dục toàn diện học sinh và sinh viên nhà trường.
   

Giải pháp thực hiện

 • Hoàn thiện chuẩn đầu ra tất cả các chương trình đào tạo
 • Triển khai xây dựng lại các chương trình đào tạo cử nhân
 • Đổi mới nội dung đào tạo
 • Xây dựng môn học chuyên môn dạy học bằng tiếng Anh
 • Đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại hóa,
 • Đổi mới phương pháp đào tạo nghiệp vụ sư phạm (NVSP)
 • Đổi mới hệ thống kiểm tra-đánh giá
 • Đổi mới công tác đảm bảo chất lượng và công tác kiểm tra đánh giá
 • Xây dựng hệ thống website của các khoa thông qua đó quản lý mọi mặt hoạt động của khoa.
 • Hoàn thiện quy trình đào tạo và quản lý đào tạo
 • Phân bổ tỷ lệ kinh phí phù hợp

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Mục tiêu chiến lược

Trường ĐHSP trở thành trung tâm NCKH tự nhiên, KH XH-NV, KH giáo dục, KH công nghệ. n sách, giáo trình, tài liệu tham khảo; viết bài cho các tạp chí khoa học chuyên ngành;
Nâng cao chất lượng NCKH:
Gắn kết NCKH với đào tạo SĐH, ĐH;
 

Giải pháp thực hiện

 • Cụ thể hóa các hình thức thực hiện NCKH
 • Cụ thể hóa chế độ NCKH trong chuẩn công tác của giảng viên và CBVC
 • Tăng cường liên hệ với các Sở KHCNMT của các địa phương
 • Xây dựng các nhóm nghiên cứu trong trường .
 • Xây dựng hệ thống các định hướng nghiên cứu
 • Tăng cường vai trò của Tổ bộ môn và Khoa
 • Triển khai bồi dưỡng GV và CBVC về phương pháp NCKH,
 • Củng cố TTKHXHNV,

 

CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Mục tiêu chiến lược

 • Xây dựng ĐHSP-ĐHĐN thành trung tâm hợp tác quốc tế
 • Có ít nhất 1-2 Dự án đào tạo/bồi dưỡng/chuyển giao công nghệ/trang bị CSVC do nước ngoài tài trợ.
 • Tổ chức hàng năm ít nhất 02 Hội thảo/Tập huấn có yếu tố nước ngoài.
 • Hàng năm có giảng viên nước ngoài đến giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật hay giao lưu văn hóa.
 • Số sinh viên, học viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu, thực tế hay giao lưu văn hóa tăng 5% năm.

Giải pháp thực hiện

 • Duy trì và tăng cường phần website tiếng Anh .
 • Huy động tiềm năng quan hệ quốc tế của các CBVC
 • Trong các dự án hợp tác quốc tế ưu tiên hàng đầu là đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ CBGD và CBQL,
 • Xây dựng các nhóm làm việc theo dự án
 • Tăng cường năng lực tiếng Anh cho CBVC Nhà trường
 • Khuyến khích CBVC tham gia các đề tài các dự án hay hội thảo có yếu tố hợp tác quốc tế;
 • Củng cố và phát triển nhóm giảng viên dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài.
 • Xây dựng các chương trình đào tạo/bồi dưỡng về văn hóa,
 • Khuyến khích các Khoa chuyên môn thiết kế các chương trình tiên tiến liên kết với nước ngoài; lựa chọn giáo trình nước ngoài làm giáo trình chính để giảng dạy một số môn trong chương trình đào tạo.
 • Hoàn thiện quy trình quản lý công tác hợp tác quốc tế đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới theo các quy chuẩn của Nhà nước, Bộ GD&ĐT và ĐHĐN, thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng và đột xuất cho các cơ quan hữu quan.
 • Chú trọng bồi dưỡng CBQL chuyên trách hợp tác quốc tế, bồi dưỡng CBQL và giảng viên Nhà trường về công tác hợp tác quốc tế. 

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN TRONG NHÀ TRƯỜNG

Mục tiêu

 • Thực hiện triệt để chiến lược giáo dục con người phát triển toàn diện
 • Đưa giáo dục toàn diện thành chủ trương
 • Tổ chức các hoạt động văn – thể - mỹ để sinh viên có cơ hội tham gia và rèn luyện bản thân.
 •  Phòng Công tác sinh viên, đảm bảo Phòng có đủ tiềm lực về vật chất và con người
 • Các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các đoàn thể và Hội thống nhất về mục tiêu, kế hoạch và phương thức hành động trong giáo dục sinh viên.
 • Sinh viên tham gia rộng rãi và sâu sát

 
Các giải pháp cụ thể

 • Xây dựng tiêu chí về “tính mục đích giáo dục con người phát triển toàn diện”
 • Xây dựng tiêu chí và chỉ số về sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động   
 • Cụ thể hóa các tiêu chí về nếp sống văn hóa, văn minh.
 • Xây dựng quy chế hoạt động của đội thanh niên xung kích t
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nếp sống văn hóa, văn minh học đường
 • Thực hiện nếp sống văn hoá học đường
 • Thực hiện nghiêm túc quy chế học sinh sinh viên do Bộ GD&ĐT ban hành.

 

CHIẾN LƯỢC PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Mục tiêu chiến lược
Sứ mạng “nhà trường – vầng trán của cộng đồng” được toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường hiểu, thống nhất và thực hiện.
Trường ĐHSP – ĐHĐN đào tạo đa dạng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu xã hội; tạo điều kiện cho mọi người được học tập thường xuyên, học liên thông từ bậc học thấp lên bậc cao một cách chủ động.

 • Hình thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đa dạng
 • Trường ĐHSP trở thành trung tâm văn hóa của cộng đồng
 • Trường ĐHSP trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ tư vấn, phản biện khoa học
 • Hàng năm cán bộ, giảng viên nhà trường đều có tham dự nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện các đề tài khoa học ở địa phương hoặc giới thiệu, chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ cho các đối tác tại địa phương.

Các giải pháp cụ thể

 • Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, giảng viên
 • Khuyến khích các đề tài, dự án khoa học của cán bộ giảng viên nhà trường
 • Kiện toàn, nâng cao chất lượng các ngành nghề, các loại hình đào tạo
 • Củng cố trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn
 • Hỗ trợ cán bộ giảng viên Nhà trường
 • Đẩy mạnh liên kết với các cơ quan đơn vị
 • Liên kết nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phổ biến tri thức khoa học đến các địa phương.
 • Tham gia các hoạt động xã hội, các chương trình tình nguyện phục vụ cộng đồng.
 • Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao với sự tham gia rộng rãi của cán bộ, sinh viên nhà trường và cộng đồng dân cư của địa phương.

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH

Dự kiến thu:
Về dự kiến cơ cấu các nguồn lực tài chính mà Nhà trường

 • Thu từ nguồn ngân sách nhà nước cấp:
 • Thu từ các nguồn học phí hợp pháp của Nhà trường:

Các giải pháp phát triển nguồn lực tài chính:
Tiếp tục tìm những giải pháp thiết thực để tăng nguồn tài chính hợp pháp như:

 • Tăng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước
 • Đề xuất điều chỉnh mức thu học phí các hệ đào tạo trong và ngoài Trường
 •  Đẩy mạnh các nguồn thu học phí chính qui
 • Kết hợp với Đại học Đà Nẵng  mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đào tạo lưu học sinh
 • Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học
 • Lập các dự án xin tài trợ, vay vốn ưu đãi
 • Tăng cường công tác lập kế hoạch