Ngành Địa lý tự nhiên (Physical Geography)

Tên ngành đào tạo:         Địa lý tự nhiên (Physical Geography)

Trình độ đào tạo:                            Đại học

Yêu cầu về kiến thức

 • Có hiểu biết và nhận thức được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
 • Có kiến thức tin học căn bản để có thể sử dụng thành thạo máy tính cùng một số phần mềm chuyên dụng nhằm hỗ trợ công việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức và các vấn đề liên quan;
 • Có hiểu biết về kiến thức cơ sở địa lý tự nhiên và cơ sở địa lý kinh tế - xã hội. Hiểu biết về quy luật thành tạo, phát triển và tác động lẫn nhau giữa các quyển của trái đất; Đặc điểm môi trường tự nhiên và sự hình thành và phân bố tài nguyên;
 • Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành phù hợp với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường;
 • Có các kiến thức về an ninh quốc phòng, kiến thức về giáo dục thể chất, đảm bảo sức khoẻ để công tác, phục vụ Tổ quốc;
 • Có trình độ tiếng Anh theo quy định hiện hành.

Yêu cầu về kỹ năng

 • Có năng lực áp dụng các phương pháp, sử dụng các phương tiện truyền thống và hiện đại trong nghiên cứu địa lý và các vấn đề về tài nguyên, môi trường;
 • Có khả năng khảo sát, nghiên cứu, phân tích, quản lý và thực hiện các chương trình và dự án bảo vệ Tài nguyên và Môi trường; điều tra khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng về Tài nguyên và Môi trường, xác định nguyên nhân các nguồn gây suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường...
 • Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ nghiên cứu địa lý (bản đồ, viễn thám, GIS, các phần mềm tin học chuyên dụng) để phân tích, đánh giá và xử lý‎ các vấn đề tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội;
 • Kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm và hợp tác giải quyết vấn đề.
  Yêu cầu về thái độ

Có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần say mê nghiên cứu; Ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp; Ý thức phục vụ cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân; Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp trong lĩnh vực nghề nghiệp tài nguyên – môi trường.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

 • Các Sở, Ban, Ngành: Tài nguyên Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; các cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, thành phố như: chi cục môi trường, chi cục đất đai, cảnh sát môi trường;
 • Các cơ quan, ngành cấp huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Các công ty tư vấn môi trường; Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh tài nguyên và môi trường; Các đơn vị khai thác tài nguyên, khoáng sản…
 • Công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu trong các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học; Các Viện nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Có đủ kiến thức và điều kiện để theo học nâng cao trình độ thạc sỹ, tiến sỹ Địa lý chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường và các lĩnh vực liên quan tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Thực hiện được các đề tài nghiên cứu Địa lý và khoa học giáo dục ở các cấp.

Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo

 • Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.
 • Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tags:  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top