Ngành Cử nhân Tâm lý học (Psychology)

Tên ngành đào tạo :     Cử nhân Tâm lý học   (Psychology)
Trình độ đào tạo     :    Đại học

I. Yêu cầu về kiến thức
- Có kiến thức cơ bản về khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
- Có trình độ ngoại ngữ và tin học tương đương trình độ B.
- Có kiến thức cơ bản, toàn diện và chuyên sâu về khoa học tâm lý:
1) Kỹ năng chung:  
- Kỹ năng thu thập và tìm kiếm thông tin
- Kỹ năng khái quát và diễn giải vấn đề
- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng tư duy hệ thống
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch
2) Kỹ năng đặc thù:
            - Kỹ năng chẩn đoán đánh giá
            - Có các kỹ năng tư vấn, tham vấn tâm lý cho các đối tượng trong xã hội
            - Có những kỹ năng cơ bản để tham mưu và tổ chức các hoạt động n
III. Yêu cầu về thái độ
- Có ý thức trách nhiệm công dân, .
- Có tinh thần học hỏi, c
- Có lòng yêu nghề,
IV. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
 Cán bộ nghiên cứu,
công tác giảng dạy tâm lý học
làm trong các lĩnh vực ứng dụng tâm lý học
 Có thể làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất
 Có thể làm trong các tổ chức đoàn thể
V. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tâm lý học ở trong và ngoài nước.
Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu tâm lý học ở các cấp khác nhau.
VI. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo
- Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.
- Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tags:  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top