Ngành Cử nhân Lịch sử (History)

Tên ngành đào tạo:         Cử nhân Lịch sử (History)

Trình độ đào tạo:                            Đại học

Yêu cầu về kiến thức

 • Có kiến thức cơ bản về khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
 • Có trình độ Chuẩn ngoại ngữ và tin học, thiết kế và sử dụng thành thạo  giáo án điện tử, khai thác internet.
 • Có kiến thức về quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo.
 • Có kiến thức cơ bản, toàn diện và có hệ thống về khoa học lịch sử, bao gồm lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, đáp ứng tốt việc học lên các bậc học cao hơn.
 • Có khả năng nghiên cứu lịch sử địa phương, lịch sử dân tộc và các vấn đề lịch sử đương đại.

Yêu cầu về kỹ năng

 • Có kỹ năng vận dụng kiến thức về lịch sử, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh  trong đời sống hàng ngày.
 • Có kỹ năng tự học suốt đời, làm việc độc lập và làm việc hợp tác theo nhóm.

Yêu cầu về thái độ

 • Có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong mẫu mực trong học tập và trong cuộc sống.
 • Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.
 • Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng, có tinh thần cầu thị, biết tiếp nhận những quan điểm mới với thái độ cởi mở và thận trọng.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

 • Có thể làm công tác giảng dạy lịch sử tại các trường đại học và cao đẳng trong cả nước khi đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ và năng lực.
 • Có thể làm công tác nghiên cứu tại các viện, các sở, ban ngành, các trung tâm khoa học xã hội và nhân văn.
 • Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các cơ sở khác phù hợp với chuyên môn

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực lịch sử như: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử quân sự, Lịch sử ngoại giao…
 • Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu lịch sử ở các cấp khác nhau.

Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo

 • Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.
 • Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tags:  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top