Ba Công khai

Thực hiện công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2014- 2015 đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, Trường Đại học Sư phạm báo cáo các nội dung chính sau đây
1. Về nội dung công khai.
       a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường (Theo Biểu mẫu 20)
 - Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2014 có việc làm (BIEU_MAU_21.xls).
  - Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục: Đã hoàn thành báo cáo Tự đánh giá và gửi báo cáo Tự đánh giá tới Cục Khảo thí & KĐCGD, Bộ GD&ĐT

       b) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

  - Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo (BIEU_MAU_22.xls ).
  - Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn (BIEU_MAU_23.doc).

       c) Công khai tài chính:

- Công khai tài chính (BIEU_MAU_24.xls).

         d/ Tổng hợp thông tin công khai của Trường (4_BieuTongHop_2014_2015.xls).

2. Về hình thức công khai.
Nhà trường thực hiện công khai trên website của trường tại địa chỉ: www. ued.udn.vn và công khai tại trường.
Trường Đại học Sư phạm xin báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo những nội dung thực hiện 3 công khai và gửi kèm các biểu mẫu theo yêu cầu tại công văn số số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo/.
                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Tags: thực hiện   giáo dục   đào tạo   công khai   nội dung   cam kết   chất lượng   theo biểu   kèm theo   trường   nbsp  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top